Mewa mała

Hydrocoloeus minutus

Hydrocoloeus minutus

2018.10.09, Cypel Rewa .

Hydrocoloeus minutus

2018.10.09, Cypel Rewa .

Hydrocoloeus minutus

2018.10.09, Cypel Rewa .