Sowa uszata

Asio otus

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .

Asio otus

2020.02.20, Pomorskie .