Łozówka

Acrocephalus palustris

Acrocephalus palustris

2017.06.05, Reda Park.

Acrocephalus palustris

2017.06.05, Reda Park.

Acrocephalus palustris

2017.06.05, Reda Park.

Acrocephalus palustris

2018.06.04, Dolina Redy .

Acrocephalus palustris

2018.06.04, Dolina Redy .